top of page
Image by sporlab

Meer Meters maken

Energie en geld besparen met een energiedisplay

Opschalingsproject met Aedes en Woonbond

Na vele pilots, onderzoeken en goede ervaringen gaan Aedes en de Woonbond samen Meters Maken. In november 2021 is, na een startjaar, met budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken het project Meters Maken verlengd naar Meer Meters maken. 

Op 13 april 2021 kwam het onderzoek van het PBL naar buiten, waarin wordt bevestigd dat de continue aanwezigheid van een energiedisplay, dat de bewoner inzicht geeft in het actuele energieverbruik in de woning, gemiddeld tot 5% energiebesparing leidt. Met deze bevestiging in de rug willen Aedes en de Woonbond de huursector stimuleren dit 'laaghangend fruit' te plukken. Ondersteund door Quintens helpen zij huurdersverenigingen en woningcorporaties op gang, die met hun huurders aan de slag willen met bewustwording en energiebesparing. Voor dit moment is gekozen om de inzet van een eenvoudige energiedisplay als hulpmiddel te stimuleren om de slimme meter 'uit de meterkast' te halen. Belangrijk is om de installatie hiervan met een goede uitleg te begeleiden en op een logisch moment in te passen de bedrijfsvoering van een woningcorporatie en als ‘vanzelfsprekend' beschikbaar te maken. Woningcorporaties worden - zo mogelijk in samenwerking met hun huurdersverenigingen - uitgedaagd in een eerste proefjaar ervaring op te doen om daarna op te schalen naar een jaarlijkse aanpak van bijvoorbeeld 2 tot 10% van de woningvoorraad. 

woonbond logo.jpg
logo aedes.jpg
BZK Logo.png

Waarom Meer Meters Maken?

 • huurders blij maken met grip op hun energierekening, gemiddeld €60 tot €120 besparing op hun energierekening, verlaging woonlasten in tijden van lastenverzwaring.

 • huurders helpen met ‘meedoen’ met de energietransitie, ook de ‘massa’ van mensen in beweging brengen die dat niet uit zichzelf doen. 

 • invulling geven aan het onderdeel bewustwording en energiebesparing (de ‘zachte kant’) van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie of de prestatie-afspraken met de gemeente.

 • een relatief goedkope manier (€100 + korte begeleiding) om gemiddeld 5% op energieverbruik door gedragsverandering te besparen en CO2 uitstoot te verlagen (jaarlijks 200 ton CO2 bij 1000 huishoudens)

 • een kans om invulling te geven aan de samenwerking met de huurdersvereniging, het lokale energieloket of de gemeente op het thema bewustwording en energiebesparing

 • bewustwording effent het pad voor vervolgacties, de huurder ontdekt welke kleine maatregelen hij zelf kan treffen en gaat meer open staan voor verdere woningverduurzaming. 


TrioP1.jpg

Er zijn verschillende momenten of acties waarbij het aanbieden van een energiedisplay voorzien van uitleg aan de bewoners past in lopende processen of projecten. In het proefjaar is het de bedoeling om uit te proberen welke manieren goed passen bij de woningcorporatie. Denk aan:

 • een bezoek van energiecoaches

 • ondersteuning bij energie-armoede

 • bewonersparticipatietrajecten

 • overgang naar een nieuwe of gerenoveerde woning

 • combinatie met de installatie van zonnepanelen

 • combinatie met groot of klein onderhoud

De inzet van energiecoaches zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak. De invulling hiervan kan op verschillende manieren worden georganiseerd bijvoorbeeld via medewerkers van de corporaties die toch al achter de voordeur komen, extern in te huren medewerkers van bijvoorbeeld installatiebedrijven of professionele energiecoachbedrijven, energiecoaches van huurdersverenigingen, die hier een actieve rol in willen spelen of samenwerken met lokale energieloketten of energiecorporaties. 

Structurele aanpak

Meedoen? 

Huurders in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Drenthe, Leeuwarden, de Achterhoek en Arnhem zijn erg blij dat ze met de displays nu grip hebben op hun energieverbruik.

 

Omdat energiedisplays een goed hulpmiddel zijn om huurders hun woonlasten te helpen verlagen willen de Woonbond en Aedes dat het vanzelfsprekend wordt om in elke huurwoning een energiedisplay te hebben en huurders hier uitleg over te geven. 

Ontzorging & implementatie

Aedes en de Woonbond helpen corporaties en huurdersverenigingen op de volgende manier op gang:

 

 • Voorlichting over de aanpak en de energiedisplay, via de telefoon, voorlichtingsmateriaal, online informatiebijeenkomsten: Alles wat nodig is om de corporatie te laten beslissen te starten met een proefjaar met minimaal 100 woningen.  

 • Praktische informatie over het bestellen van energiedisplays

 • Training (2 uur) van mensen die de energiedisplay gaan installeren bij bewoners. 

 • Voorlichtingsmateriaal om achter te laten in huis bij de bewoners na het installeren van een energiedisplay.

 • Ontzorging: toegang tot een helpdesk voor organisatorische en technische vragen (ook praktische vragen van bewoners over de energiedisplay) 

 

De kosten voor de praktische uitvoering die voor rekening van de verhuurder komen zijn:

 • aantal woningen per jaar x €100 voor de energiedisplay

 • organisatie/coördinatie-uren

 • uren eigen medewerkers, ingehuurde of vrijwillige energiecoaches: 30 - 60 minuten per woning

Woningcorporaties kunnen indien gewenst externe ondersteuning van adviesbureau Quintens krijgen voor maatwerkbegeleiding, bijvoorbeeld om in een beperkt aantal werksessies een stappenplan op te stellen om het project concreet vorm te geven binnen de corporatie. Denk hierbij aan het doornemen van impassingsscenario’s in de bedrijfsvoering, de samenwerkings-mogelijkheden met lokale partners, inrichting energiecoaching, mogelijkheden van monitoring en evaluatie etc.

Het aanschaffen van energiedisplays kan vallen onder de subsidie van de RRE-W regeling die in samenwerking met de gemeente kon worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. Inmiddels is bekend welke gemeenten hier budget voor ontvangen. Veel gemeenten hebben een flexibele aanvraag ingediend, waarmee het achteraf in overleg mogelijk kan zijn de financiering van energiedisplays voor een aantal woningen rond te krijgen. Deze subsidie is voor de korte termijn een mooie kans om een proefjaar gemakkelijk te starten. Zonder deze subsidie is het echter ook goed mogelijk naar budget te zoeken binnen een renovatiebudget, woningmutatiebudget of een algemeen verduurzamingsbudget van de corporatie. Bij integratie van deze aanpak in de processen van de corporatie op de langere termijn, zal immers ook financieel naar structurele inpassing in de begroting gekeken moeten worden.  

bottom of page